Termeni și condiții

GENERALITĂŢI:
Folosirea (vizitarea sau comandarea produselor) acestui site implică acceptarea acestor termeni şi condiţii. Pentru folosirea în bune condiţii a site-ului, se recomandă citirea cu atenţie a termenilor şi condiţiilor. Societatea ATP MOTORS RO SRL îşi asumă dreptul de a face modificări ale acestor prevederi, fără o notificare prealabilă. Accesând pagina, Termeni şi condiţii, puteţi citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

DEFINIŢII:
Acest site este întreţinut şi administrat de SC ATP MOTORS RO SRL (legal înregistrată), care va fi denumită în continuare Societate. 

DREPTURI DE AUTOR:
Întregul conţinut al site-ului www.atp-group.ro este proprietatea Societăţii şi a furnizorilor săi, şi este apărat de lege pentru protecţia drepturilor de autor (Legea nr 8/1996). Folosirea fără acordul Societăţii, a oricăror elemente enumerate mai sus, se pedepseşte în conformitate cu legile în vigoare (administrativ, civil sau penal). Astfel, sunt interzise în mod expres: accesarea site-ului de către dispozitive sau programe automate, sau copierea manuală a conţinutului, precum şi citirea sau publicarea conţinutului de către alte companii sau site-uri, pentru a face comparaţie sau analiză în vreun fel.

PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE:
Avand in vedere intrarea în vigoare, incepand cu 25 mai 2018, a Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit Regulamentul general privind protectia datelor, pe scurt RGPD) și avand in vedere că ambele parti au obligatia de a se conforma prevederilor acestui Regulament,

Părțile sunt de acord sa se conformeze prezentelor clauze, respectandu-le cu privire la toate datele personale prelucrate.

(1) Părțile convin ca pe durata colaborării sa ia toate măsurile rezonabile necesare pentru a preveni dezvaluirea unor informații pe care le primesc, una de la alta sau pe care le pot obține în alte modalități pe timpul desfășurării contractului. În cazul în care părțile nu vor respecta obligațiile asumate cu privire la confidentialitatea informatiilor prin dezvaluirea acestora către terte persoane, partea considerata răspunzătoare va plati catre cealalta parte daune interese.

(2) Prin accesarea acestor termeni si conditii, reprezentanții părților iau cunoștință despre prelucrarea datelor acestora cu caracter personal de catre cealalta parte si isi exprima acordul în mod liber, expres și neechivoc cu privire la astfel de prelucrări pentru derularea colaborării și pentru îndeplinirea obligatiilor legale, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679.

(3) Prin “date cu caracter personal” înseamnă orice informație privind o persoana fizică identificată sau identificabila (“persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

(4) Părțile iau cunoștință prin aceste clauze, de drepturile de care beneficiază în calitate de persoana vizată, respectiv:

– dreptul de acces;

– dreptul de rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal;

– dreptul de a solicita restrictionarea prelucrării datelor cu caracter personal;

– dreptul de portabilitate a datelor;

– dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc;

– dreptul de a se adresa Autoritatii Naționale de Supraveghere a Prelucrării datelor cu Caracter Personal și/sau justitiei;

– dreptul de a nu face obiectul unei proces decizional automatizat (crearea de profiluri).

De asemenea, părțile iau la cunoștință faptul ca pentru a exercitarea acestor drepturi pot depune o cerere în scris, datata si semnata în atenția responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal, al celeilalte parti.

(5) Obligațiile părților privind conformitatea prelucrarilor

Părțile nu vor lua, cu privire la datele cu caracter personal, nicio masura ce ar putea rezulta în vreo încălcare a legii. Cu privire la autorizarea pe care fiecare dintre parti o face referitor la accesul la datele cu caracter personal, acesta va fi făcut în mod controlat, confidențial și urmărind aplicarea măsurilor necesare pentru protectia datelor conform prevederilor legale aplicabile respectivei autorizații.

In acest sens, fiecare parte declară că, înainte de transferul datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate catre cealalta parte, s-a conformat tuturor prevederilor imperative care reglementeaza acest transfer asigurand cealalta parte ca nu exista niciun impediment, de nicio natura privind transferul si prelucrarea datelor astfel transmise în scopul îndeplinirii obligatiilor sale contractuale.

Fiecare parte va prelucra datele cu caracter personal furnizate de cumparator/vizitator numai limitat la ceea ce este necesar în raport cu scopurile declarate mai sus, și va lua măsurile necesare pentru a furniza persoanelor vizate orice informații pe care acestea vor fi îndreptățite sa le primească în consecință prelucrării efectuate de parti.

Fiecare dintre parti va implementa măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, măsuri care să ofere un nivel de securitate corespunzător, inclusiv securitatea comunicatiilor electronice.

Părțile se vor asigura ca accesul la datele cu caracter personal este limitat la personalul implicat direct în ducerea la bun sfarsit a serviciilor solicitate.

De asemenea, părțile vor urmări reducerea volumului de date prelucrate numai la acele date strict necesare fiecărui scop specific de prelucrare.

(6) Oricare dintre parti va notifica in scris cealalta parte, in cel mai scurt timp posibil în împrejurările date, și, în orice caz, în cel mult 24 de ore, cu privire la orice distrugere, pierdere, modificare, dezvaluire sau accesare a datelor cu caracter personal accidentala, neautorizata sau ilegala. Notificarea va menționa (i) detaliile bresei de securitate, (ii) tipul de date care au făcut obiectul bresei de securitate și (iii) identitatea fiecărei persoane afectate (sau, dacă nu este posibil, numărul aproximativ de persoane vizate și de înregistrări de date cu caracter personal vizate). Pentru societățile din ATP Exodus Group, comunicarea se face pe email: datepersonale@atp-exodus.com.

Baia Mare

B-dul Regele Mihai I, nr. 65
Baia Mare, Maramureș

info@atp-group.ro

Oradea

Calea Borșului nr. 34B
Oradea, Bihor

info.bh@atp-group.ro

Cluj

Calea Clujului nr. 4B
Sânnicoară, Cluj

info.cj@atp-group.ro